Generelle betingelser for deltagelse

Dette dokument, herefter benævnt "kontrakt", beskriver de generelle betingelser for deltagelse i Panelvp og definerer dine rettigheder og forpligtelser som medlem af Panelvp.

Panelet er administreret af Spartoo SAS, et aktieselskab med en aktiekapital på 215.632 euro, registreret ved handelsregistret i Grenoble med nummeret 489 895 821 og med hovedsæde på 16 Rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, Frankrig. Tlf.: +33 04.76.09.59.29

Virksomheden udfører markedsundersøgelser via internettet blandt en specifik gruppe af paneldeltagere, der har engageret sig i at deltage aktivt og jævnligt i de pågældende undersøgelser.

Virksomheden samarbejder med internetbrugere, og som en del af partnerskabet kan paneldeltagerne deltage i månedlige lodtrækninger.

Paneldeltageren deltager frivilligt og uafhængigt i de undersøgelser, der fortages af Panelvp. Denne uafhængighed udelukker enhver form for underordnelsesforhold mellem paneldeltageren og Panelvp.

Vi beder dig læse nedenstående kontrakt omhyggeligt og printe den, hvis du har behov for det, før du melder dig ind i PanelVp eller gør brug af siden dk.panelVP.com. Når du melder dig ind i PanelVp, godkender du at have læst, forstået og accepteret de generelle betingelser for deltagelse. Desuden bekræfter du at:

• Du opfylder betingelserne for deltagelse som beskrevet i paragraf 2.

• Du er enig i de betingelser, der er beskrevet i kontrakten, og at de er gældende, indtil du melder dig ud, eller at du bliver meldt ud i henhold til betingelserne i paragraf 4 i kontrakten.

1. Definitioner

Tilmelding: Accept af nærværende betingelser og tilmelding til panelet. Kontrakt: De generelle betingelser for deltagelse, der er gældende ved tilmeldingen. Betingelserne kan ændre sig med tiden. Du bedes derfor læse betingelserne jævnligt. Markedsundersøgelser / Undersøgelser: De består af en undersøgelse af fysiske og juridiske personers adfærd, holdninger og meninger. Vi: Spartoo Panel: Gruppen af fysiske personer, der har accepteret at svare på de undersøgelser Panelvp udsender. Paneldeltager: Alle medlemmer af Panelvp Betingelser for deltagelse: En række krav som paneldeltageren skal opfylde for at blive optaget i panelet. Lodtrækning: Et lotteri, som paneldeltagerne kan deltage i og vinde gevinster. Procentvis deltagelse: Antallet af undersøgelser som paneldeltageren har svaret på i forhold til antallet af tilsendte undersøgelser. Du: Ethvert medlem af panelet

2. Deltagelse i panelet

Deltagelse i panelet kræver, at man opfylder betingelserne for deltagelse. Panelet er udelukkende for fysiske personer, der er fyldt 18 år, uanset nationalitet.

2. Deltagelse i panelet

Kontrakten træder i kraft efter modtagelse af en bekræftende velkomst e-mail, som vi sender til paneldeltageren. Nærværende kontrakt er uden tidsbegrænsning. Vi forbeholder os retten til at ophæve kontrakten uden varsel.

4. Forpligtelser og ansvar

4. Forpligtelser og ansvar

4.1. For paneldeltageren

Deltageren forpligter sig til at deltage aktivt og jævnligt samt at svare ærligt på de undersøgelser, der tilsendes. Desuden forpligter deltageren sig til at opdatere sine personlige oplysninger via sin konto og at deltage i minimum 1 ud af 5 af de undersøgelser, der tilsendes. Det er forbudt at reproducere, kopiere, sælge eller videresælge dele af panelet, brugen af panelet eller adgang til panelet til kommercielle formål Det er forbudt at forsøge at opnå eller at opnå gavekort på svigagtig vis. Ethvert svigagtigt brug eller misbrug af panelet vil få administrative og/eller juridiske følger fra vores side, herunder konfiskering af det modtagne gavekort og opsigelse af medlemskabet.

4.2 For Panelvp

Panelvp forbeholder sig retten til at sende en e-mail til paneldeltageren og bede vedkommende om at opdatere sine personlige oplysninger. I visse tilfælde, som er nævnt nedenfor, forbeholder vi os retten til at ophæve kontrakten uden varsel ved at sende en e-mail eller et brev med posten. Grunde til opsigelse: • Brug af panelet, der strider mod offentlig orden og moral • Påvirkning af vores eller tredjemands formueforhold • Foranstaltninger, der påvirker panelets drift • Dødsfald • Hvis kontoen betragtes som inaktiv. Vi betragter kontoen som inaktiv, hvis der ikke er besvaret på nogen undersøgelser i løbet af det seneste år • Tab, misbrug eller uautoriseret brug af dit login • Videregivelse eller svigagtigt brug af dit login • Svigagtig brug eller ændringer af panelet (oprettelse af flere konti for samme person eller handlinger, der fører til uberettigede gevinster f.eks. ved at oprette automatiserede systemer) • Videregivelse af adgang til din konto til tredjemand • Manglende oplysninger eller opdateringer af korrekte, personlige oplysninger • Enhver væsentlig misligholdelse fra din side i forhold til kontrakten udover de nævnte i paragraf 4.2 herunder. • Enhver misligholdelse af paragraf 4.1. Som konsekvens opsiger vi uden yderligere varsel din konto og dit medlemskab, og du skal selv bære alle omkostninger forbundet med skader eller personskader, retssager eller andre afgifter i den forbindelse.

5. Godtgørelse til paneldeltagerne

For sin deltagelse i panelet, ud fra graden af ​​deltagelse, deltager paneldeltageren automatisk i en månedlig lodtrækning om en gevinst. For at kunne deltage i den månedlige lodtrækning skal paneldeltageren have svaret på det antal spørgeskemaer, der er angivet i profilen eller derover. Paneldeltageren kan løbende tjekke sin procentvise deltagelse på sin personlige side og se om vedkommende er med i lodtrækningen. Lodtrækningen finder sted hver den første hverdag i måneden, og der trækkes lod om et gavekort på 750 kr. til hjemmesiden Spartoo.dk. For at deltage i lodtrækningen skal paneldeltageren have svaret på minimum 75 % af de tilsendte spørgeskemaer inden for de sidste 30 dage op til lodtrækningen finder sted. Paneldeltageren kan se sin procentvise deltagelse på dk.panelVP.com. Den vindende paneldeltager får besked via e-mail og vedkommendes navn vil blive offentliggjort på PanelVps hjemmeside. Paneldeltageren deltager ligeledes automatisk i en lodtrækning om en gevinst (1 gavekort på 150 kr. blandt de 4 sat i spil pr. undersøgelse, gyldig på spartoo.dk i 1 år fra udstedelsesdatoen). De vindende paneldeltagere får besked via e-mail. Lodtrækningen finder sted i slutningen af hver undersøgelse.

6. Klausul om ansvarsfraskrivelse

Paneldeltageren er eneansvarlig for brugen af sin status som paneldeltager og konsekvenserne heraf. Ansvaret kan ikke pålægges Spartoo i følgende situationer:
• For tjenester, der leveres af tredjepart
• I tilfælde hvor paneldeltageren ikke overholder sine forpligtelser
• I tilfælde af systemfejl i beskyttelsessystemet eller et mangelfuldt beskyttelsessystem mod computervira, der påvirker paneldeltagerens systemer og programmer.
• I tilfælde af force majeure
• I tilfælde af eksterne problemer, der påvirker internetforbindelsen (langsomhed, overbelastning, manglende forbindelse...)

Spartoo kan heller ikke holdes ansvarlig i tilfælde af:
• Skader der påføres paneldeltageren ved ændring og/eller tab af hardware og/eller internet og/eller e-mailadresse og/eller adgangskode.
• Tekniske problemer (internetforbindelse, afsendelse af e-mail, etc.), der ligger uden for Spartoos kontrol
• Direkte eller indirekte skade, der opstår via hjemmesiden eller brugen af den
• Tort som følge af indholdet i undersøgelsernes påvirkning af paneldeltageren
• Undersøgelser, der ikke er lavet eller sendt af Spartoo, som er sendt til paneldeltageren på en svigagtig måde.
• Tab eller tyveri eller opsnapning af paneldeltagerens personlige oplysninger fra tredjemands side.
Spartoo kan ikke garantere adgang til hjemmesiden dk.panelVP.com, eller at adgang til siden ikke bliver afbrudt, at der ikke opstår forsinkelser, nedbrud, fejl og udeladelser eller tab af oplysninger, der sendes fra paneldeltageren. Ej heller at ingen virus, trojanske hest etc. vil blive overført, eller at en skade kan blive påført paneldeltagerens edb-udstyr.

7. Beskyttelse af personlige oplysninger

Paneldeltageren forpligter sig til at hemmeligholde indholdet af undersøgelser, der bliver tilsendt. PanelVp forpligter sig til ikke at videregive hverken personlige oplysninger eller svar på undersøgelser til tredjemand, medmindre andet aftales. Dine personlige oplysninger vil ikke blive anvendt til kommercielle formål. Tilmeldingen er uden binding. Deltageren kan til enhver tid melde sig ud via siden "Mine oplysninger" på dk.panelVP.com.